Enkele fiscale maatregelen uit Corona III wet

De wetgever heeft eind juli 2020 de “CORONA III” wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Uit deze wet hebben we enkele belangrijke fiscale steunmaatregelen genomen die we u graag even toelichten.

De betreffende wet bevat ook nog tal van andere kleine maatregelen. Onderstaande overzicht heeft dan ook niet de bedoeling om volledig te zijn. Voor een volledig overzicht van alle maatregelen uit deze wet, kan u ons steeds contacteren.

 

 1. INVESTERINGSAFTREK

Eind 2017 werd in het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting het basispercentage van de gewone investeringsaftrek verhoogd tot 20% voor investeringen gedaan in de periode tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019.
Vanaf 1 januari 2020 viel dit basispercentage terug naar 8%.
De Corona III wet voorziet nu terug in een verhoging van het basispercentage naar 25%.

Voor welke investeringen?

Het betreft investeringen in nieuwe afschrijfbare vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020.

Dit is zowel van toepassing in de personenbelasting (eenmanszaak) als in de vennootschapsbelasting (enkel voor kleine vennootschappen).

Bepaalde investeringen zijn evenwel uitgesloten. Zoals bijvoorbeeld personenwagens, activa die worden verhuurd aan particulieren, … Neem zeker contact op met uw dossierbeheerder om uw investeringsproject te bespreken. Wij bekijken dan of u voldoet aan alle voorwaarden.

Cijfervoorbeeld

Indien u een investering doet van bijvoorbeeld 10.000 euro, dan kan u extra 25% ofwel 2.500 euro in dit voorbeeld extra aftrekken van uw belastbaar resultaat.

Overdracht oude investeringsaftrek 2019

De overdracht van de investeringsaftrek van investeringen gedaan in 2019, werd nu ook verlengd naar de twee volgende belastbare tijdperken van de vennootschap (in plaats van één belastbaar tijdperk). Deze beperking is enkel van toepassing in de vennootschapsbelasting.

 

 1. VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING

Werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de bezoldigingen van hun werknemers.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is dat u als werkgever gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gebruik heeft gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid.

Het is niet vereist dat alle werknemers in de onderneming tijdelijk werkloos waren. Het volstaat dat er elke dag van de betrokken periode minstens één werknemer tijdelijk werkloos was binnen de onderneming. Bovendien moet dit niet noodzakelijk altijd dezelfde persoon zijn. Een systeem waarbij de werknemers alternerend tijdelijk werkloos waren, komt ook in aanmerking.

Als vennootschap mag u ook geen kapitaalvermindering of dividenduitkering doen in de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2020.

Hoeveel bedraagt de vrijstelling

De vrijstelling slaat op een deel van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de bezoldigingen van de maanden juni, juli en augustus 2020.

De vrijstelling beloopt 50% van het verschil aan bedrijfsvoorheffing van de maanden juni, juli en augustus 2020 (elke maand apart te bekijken) ten opzichte van de bedrijfsvoorheffing van de maand mei 2020 (referentiemaand).

àVoor meer informatie omtrent deze maatregel kan u terecht bij uw sociaal secretariaat die instaat voor de loonverwerking van uw personeel.

 

 1. BTW DECEMBERVOORSCHOT

De BTW-plichtigen zijn niet verplicht om in december 2020 het decembervoorschot te betalen. Dit geldt zowel voor de maand- als voor kwartaalindieners.

 

 1. BELASTINGVERMINDERING VERWERVING NIEUWE AANDELEN

Dit betreft een belastingvermindering in de personenbelasting voor de verwerving van nieuwe aandelen (via kapitaalverhoging) in bepaalde ondernemingen.

Het tarief van de belastingvermindering bedraagt 20% van de betreffende inbreng.

Deze inbreng mag maximaal 30% vertegenwoordigen van het kapitaal van de vennootschap.
De investeringslimiet is maximum 100.000 euro. De betreffende vennootschap mag maximum 250.000 euro aan dergelijke kapitaalverhoging doen.

Voorwaarden

Betreft betalingen voor nieuwe aandelen op naam verworven met inbreng in geld waarop u rechtstreeks hebt ingeschreven naar aanleiding van een kapitaalverhoging tussen 14 maart 2020 en 31 december 2020. De betreffende aandelen moeten uiterlijk op 31 december 2020 volledig volstort zijn.

Deze kapitaalverhoging moet gebeuren in een kleine vennootschap waarvan de omzet voor de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 met minstens 30% is gedaald ten opzichte van dezelfde periode van 2019.

De kapitaalverhoging mag niet worden gefinancierd met een lening van de vennootschap of met een terugbetaling van een rekening courant van diezelfde vennootschap.

Ook zelfstandige bedrijfsleiders van de betreffende vennootschap kunnen gebruik maken van deze maatregel.

De aandelen moeten 60 maanden na hun aanschaffing in het bezit blijven van dezelfde persoon.

Alle voorwaarden moeten ook blijven voldaan worden tijdens die 60 maanden (zie ook onderstaande uitsluitingen).

Uitsluitingen

De volgende uitsluitingen zijn van toepassing:

 • Geen beleggings-, thesaurie of financieringsvennootschappen
 • Geen vastgoedvennootschappen
 • Er mogen ook geen onroerende goederen in de vennootschap aanwezig zijn die ter beschikking staan voor de bedrijfsleider of zijn echtgenote of minderjarige kinderen.
 • Geen management- of bestuurdersvennootschappen
 • Vennootschap mag zich niet in collectieve insolventieprocedure bevinden
 • De vennootschap mag de ontvangen gelden afkomstig van de kapitaalverhoging niet gebruiken voor uitkering dividenden, aankoop aandelen, verstrekking van leningen of uitkeren kapitaalvermindering.
 • 19 aug, 2020
Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website, stemt u in met het gebruik van onze cookies. U kan onze pagina informatie over cookies raadplegen voor meer informatie.
Toon dit bericht niet meer.