Vernietiging taks op effectenrekening

Situering

De taks op de effectenrekening werd ingevoerd via de wet van 7 februari 2018. Deze taks (zijnde 0,15%) is verschuldigd door natuurlijke personen die titularis zijn van één of meer effectenrekeningen in België of in het buitenland met een gemiddelde waarde van de financiële instrumenten op die rekeningen van minstens 500.000 euro.

Vernietiging taks

Het Grondwettelijk Hof heeft in haar arrest nr 138/2019 dd 17 oktober 2019 geoordeeld dat de wet van 7 februari 2018 die een taks op de effectenrekeningen invoert, vanuit verschillende oogpunten ongrondwettig is.

De wetgever mag naar een meer rechtvaardig fiscaal beleid streven door middel van een belasting die uitsluitend verschuldigd is door “grotere vermogens”. Bij de invoering van zo’n belasting dient de wetgever echter het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en nietdiscriminatie te eerbiedigen. Volgens het Hof schendt de wet van 7 februari 2018 op meerdere punten dat grondwettelijk beginsel.

Zo worden sommige financiële instrumenten die op een effectenrekening zijn ingeschreven aan de taks onderworpen en andere financiële instrumenten niet.

Het wordt eveneens ongrondwettig geacht dat een persoon die in werkelijkheid beschikt over financiële instrumenten met een gemiddelde waarde van 500.000 euro of meer, aan de taks kan ontsnappen wanneer de effectenrekening op naam van meerdere titularissen staat. 

De wet van 7 februari 2018 wordt voor de toekomst vernietigd. De gevolgen van de wet blijven gehandhaafd voor de taks die verschuldigd is voor de referentieperiodes die eindigen vóór of op 30 september 2019. De voor die periodes verschuldigde taks dient dus niet door de Staat te worden terugbetaald.

Inwerkingtreding

Vernietiging vanaf de referentieperiode die aanvang neemt na 30 september 2019.

 • 06 nov, 2019

Investeer met uw vennootschap nog in 2019

Fiscaal gezien doet uw vennootschap extra fiscaal voordeel door nog dit jaar investeringen te doen in vergelijking met volgend jaar. Vanaf 2020 wijzigen namelijk enkele fiscale regels in de vennootschapsbelasting. Hierbij een indicatief overzicht.

 1. Daling tarief vennootschapsbelasting
  Vanaf aanslagjaar 2021 (voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2020) daalt het normaal tarief in de vennootschapsbelasting van 29,58% naar 25%. Voor kleine vennootschappen die genieten van het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting op de eerste 100.000 euro winst, zakt het tarief van 20,4% naar 20%. Door nog dit jaar te investeren, kunnen kosten en afschrijvingen dus aan een hoger belastingtarief worden afgetrokken.

 2. Lager tarief investeringsaftrek
  Kleine vennootschappen (cfr artikel 15, §1-6 W.Venn) kunnen op bepaalde investeringen gedaan tussen 01/01/2018 en 31/12/2019 genieten van een tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek van 8% naar 20%. Dit betekent dat er 20% van uw investeringsbedrag extra in kosten kan worden gebracht bovenop de gewone afschrijvingen. Vanaf 2020 valt het tarief van de investeringsaftrek terug naar 8%.

 3. Afschaffing degressief afschrijven
  Bepaalde investeringen kunnen op vandaag degressief (lees: versneld in kosten brengen) worden afgeschreven. Voor investeringen gedaan vanaf 01/01/2020 zal dit niet langer mogelijk zijn.

 4. Pro rata afschrijven verplicht
  Kleine vennootschappen (cfr artikel 15, §1-6 W.Venn) kunnen in het boekjaar waarin ze een investering doen al een volledig boekjaar afschrijven. Ook al wordt deze investering pas op het einde van het boekjaar gedaan. Voor investeringen gedaan vanaf 01/01/2020 zal dit niet langer mogelijk zijn. De afschrijvingen op deze investeringen zullen proportioneel moeten gebeuren a rato van het aantal dagen dat nog rest vanaf de datum van de investering tot het einde van het boekjaar.

 5. Bijkomende kosten bij investering
  Bij de investering bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld registratierechten bij aankoop van een gebouw, zijn vanaf 01/01/2020 niet meer volgens een ‘eigen ritme’ afschrijfbaar:
  - Grote vennootschappen moeten de bijkomende kosten afschrijven aan hetzelfde ritme als het betrokken actief.
  - De kleine vennootschappen (cfr artikel 15, §1-6 W.Venn) kunnen blijven genieten van de mogelijkheid om deze bijkomende kosten in één keer in aftrek te brengen, maar als ze kiezen om af te schrijven, moet deze gebeuren aan hetzelfde ritme als die van het betrokken actief.
 • 14 okt, 2019

Gedoogbeleid UBO-registratie tot 31 december 2019

De eindtermijn voor het invullen van het UBO-register tot 30 september komt in zicht. Er komt geen bijkomend uitstel maar de administratie zal tot 31 december 2019 een gedoogbeleid voeren en in die periode geen sancties toepassen.

Op 31 december 2019 moet volgens de omgezette Europese regelgeving iedereen geregistreerd zijn en loopt het gedoogbeleid onherroepelijk af.

 • 25 sep, 2019

Herinnering registratie in het UBO register

Het UBO-register (“Ultimate Beneficial Owner”) dat begin dit jaar in werking trad, vormt een nieuwe stap in de strijd tegen het witwassen van geld. De regeling verplicht heel wat entiteiten, om hun uiteindelijke begunstigden (UBO’s) in het register op te nemen. Op die manier moet er meer transparantie komen over wie er nu werkelijk als natuurlijke persoon achter een vennootschap of vzw schuil gaat.

Uw verplichtingen als bestuurder/zaakvoerder

De bestuurders/zaakvoerders van deze entiteiten zijn verantwoordelijk om de gegevens van de uiteindelijke begunstigden te registreren in het UBO-register.
De gegevens moeten uiterlijk vóór 30 september 2019 online worden geregistreerd.

Uiteindelijke begunstigden

Voor de vennootschappen – bijvoorbeeld een NV, BVBA, CVBA, VOF, CommV of maatschap – zoals beschreven in de 'FAQ' op de officiële website van de FOD Financiën zijn de uiteindelijke begunstigden:

- De natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houdt/houden (indicatie van een toereikend percentage: 25%);

- Een of meerdere natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft/hebben over deze vennootschap via andere middelen;

- Indien niemand van de hierboven bedoelde personen wordt geïdentificeerd, is de uiteindelijke begunstigde de persoon of personen die behoort/behoren tot het hoger leidinggevend personeel.


Wat moet u doen?

 • OPTIE 1: Wij kunnen ons indien gewenst over deze nieuwe verplichting ontfermen.
  Om dit te bekomen, kan u ons een speciaal mandaat/volmacht toekennen via de procedure beschreven in onze handleiding (zie downloads). Voor technische ondersteuning hierbij kan u steeds contact opnemen met Lies Vincent (lies.vincent@teamaccount.be).
 • OPTIE 2: Wil u deze stappen liever zelf ondernemen, dan vindt u alle informatie op https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register


Nuttige info
Hieronder kan u nog enkele nuttige links met verdere informatie omtrent de UBO terugvinden:

 • 19 sep, 2019
Meer nieuws
Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website, stemt u in met het gebruik van onze cookies. U kan onze pagina informatie over cookies raadplegen voor meer informatie.
Toon dit bericht niet meer.